Eliminating digitalisation risks through cloud security : Ask4keyTH

หากพูดถึงภาพของ Digital Transformation ในปัจจุบันที่ทุกคนกำลังปรับเปลี่ยนโครงสร้างไปสู่รูปแบบ Cloud มากขึ้น ถือเป็นปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจ ที่กำลังเข้ามาช่วยขับเคลื่อนหลายๆธุรกิจในปัจจุบัน โดยเฉพาะธุรกิจ B2C หรือผู้ให้บริการทางด้าน Service ต่างๆ แต่เมื่อเทคโนโลยีมีการพัฒนาก้าวหน้าไป ก็อาจจะมีช่องโหว่ของการใช้งานในรูปแบบ Cloud ที่อาจจะมีความเสี่ยงเกิดขึ้นได้ วันนี้เมื่อกล่าวถึง Digital Transformation โดยส่วนใหญ่แล้วก็จะต้องนึกถึง Zscaler […]